تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - قسمت گم شده های حوزه

نجـــــم الثـــاقــب

دیشب آقای مصباح مبحثی را در مورد شکر مطرح کرد

با همان آرامشی که مخصوص خودش است

با سوال بحث را شروع کرد

و رسید به اینکه اسم خدا هم شکور است

باز سوال که چرا

مگر انفعال در خدا معنا دارد که بعدش شکر کند

روحم داشت پرواز میکرد

یاد قبل حوزه افتادم

همان سالی که ماه رمضان بود

آقای پورنجف همیشه از این مباحث مطرح میکرد

کله هایمان پر از سوال بود

همیشه وقتی هم که نبود بین ما مباحث عقلی و کلامی مطرح بود

مگر نیاز برای خدا معنا دارد؟

و اگر بی نیاز است به رحمت کردن هم بی نیاز است

اگر رحمت نکند و خلق نکند که دیگر خالق نیست

پس نیاز مند مخلوق است از جهت خلق شدن

اما حوزه که رفتیم....

دیگر تمام شد

تمام بحث ها توی مسجد و توی سر حاج آقا پورنجف و کتاب های شهید مطهری ماند

کسی قبل ما اینها را از مسجد به حوزه نیاورده بود

و تا دلت بخواهد مباحث ابن مالک و شهید اول و سیبویه را آورده بودند

هنوز غربت ملاها حس میشود

ملا صدرا

ملا هادی

شیخ الرییس

شیخ اشراق

مبانی انقلابی روح الله

تلویزیون را بستم و نشستم سر کتاب شرح لمعه

متن هایش زیاد بود

کتاب فقه استدلالی به دادمان میرسد برای گرفتن نمره

تمام شش جلد را در یک جلد جمع کرده

فارسی هم هست

بگذار آقای مصباح توی تلویزیون بحث از توحید بکند

و پورنجف ما هم به دنبال کار های خودش باشد

ما عقلیاتمان را توی حوزه لای کتاب سیوطی و معنی گم کرده ایم

و هیچ گاه توی حوزه قسمتی برای گم شده هایمان نیست