تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - مداهنه

نجـــــم الثـــاقــب

هیچ گاه شمشیرت را برای دشمنانت از رو مبند
تیزی شمشیرت از آن دشمنان خداست...
برای دشمنانت ، کمی روغن بردار ، تا سبیلشان را چرب کنی
 
در راه نخواب
راه کوفه تا بصره جای خواب نیست
هر کس خوابیده بیدار نشده 

و برای خودت آب کمتر بردار...
در عوض خودت را عادت بده به تشنگی...

تمام این جهان تکه ای کوچک از ملک اوست
ببین سهم تو از این تکه چقدر است؟

و دائم او به تو خیره شده و منتظر است که چیزی بخواهی و چیزی بگویی
و تو از او غافلی...
هرچند سزاوار بود که بیشتر تو بخواهی و او تغاقل کند
چرا که او والاست و تو پست و بی مقدار

اما او هر آن به یاد توست ، و تو کمتر یادش میکنی
و هنگامی که یادش میکنی نیازی داری و برای رفع نیاز است

و او چقدر کریم است کنه باز رفع نیازت میکند با اینکه میداند تو باز بعد از آنی غافل خواهی شد...
از او و از کرمش...