تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - عکس

نجـــــم الثـــاقــب

بهم نوشت "عکس پروفایل خودمم"

عکس را باز کردم

چتری که به روی صورتش گرفته بود و مانتو اش را دیدم
خودش بود...
دلم برایش تنگ شد

تمام عکس های من...
کاش می سوختند
من هیچ گاه عکس هایم شبیه خودم نبود
قبل تر ها همیشه فکر میکردم عکسهایم زیبا نیستند...
ولی حال...
عکس موجودی را نشان میدهد که نیست...
عکس هایم از ویرانه ی درونم بی خبرند....
عکس هایم همیشه لبخند...
ولی من...
درونم خراب آباد است...
ویرانه یی نا آباد...