تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - بویی شبیه بوی بهشت

نجـــــم الثـــاقــب

این روزها بیشتر شب را بیداریم
دخترم شبها را بیدارمان می کند و یک لشگر دست به سینه اش باید باشند تا رتق و فتقش کنند
هر وقت دلتنگ می شوم و یا چیزی ناراحتم می کند
کنارش می روم و در چشمان معصومش نگاه می کنم
باهاش حرف می زنم
انگار که می فهمد
همه چیز را
حتا بیشتر از آنچه را که باید بفهمد
دستانش را می بوسم
زیر گردنش را می بویم
بویی شبیه بوی بهشت
بوی "نرگس"م