تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - مرقد امام؟

نجـــــم الثـــاقــب


آقای جمارانی:

حضرت آقا اجازه دهید حسینیه را تعمیر کنیم

امام خمینی:

نه خیر وقتی من مردم این کار را بکنید.لطفن دیگر اسرار نکنید و سید احمد را هم واسطه نکنید

تصویر حسینیه ی جماران:

http://www.teribon.ir/base/img/2015/05/jamaran.jpg


پرهزینه ترین مرقد جهان که ربطی به امامت امام خمینی ندارد و حاصل افکار برخی از آقایون است:

http://teribon.ir/base/img/2015/05/IMG_1600.jpg

http://teribon.ir/base/img/2015/05/37_IMG_1602.jpg

http://teribon.ir/base/img/2015/05/61_IMG_1628.jpg

http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/94-03/05/475696_186.jpg

و این مرقد چه قدر می تواند روحیه کودکانمان را با روحیه عدالت خواهی کسی که آن زیر خوابیده آشناکند

شاید آن سیاست مدار کهنه کار حق داشته ایران را متهم به امپراطوری سازی کند

وقتی که یمن و بحرین دارد می سوزد و فقرای ایران هر روز گرسنه تر می شوند...