تبلیغات
نجـــــم الثـــاقــب - خاص باشیم

نجـــــم الثـــاقــب

گاهی وقتها احساس می کنی همه به تو بی توجه اند

و گاهی در کانون عدسی چشمان مردمی...

مشکل اینجاست هیچ گاه مردم تو را نمی بینند

مردم چیزی از تو را می بینند که در ورای تو ساخته شده

و این را نه تو میدانی و نه آن مردم

همیشه به تو می گویند:

"تو را دوست داریم"
یا 
"دوست نداریم"

اما منظورشان از تو ، تو نیستی

منظورشان تفکر توست

موقعیت توست

پول توست

پس غمگین نباش اگر عده ای با تو دشمن اند

تفکراتت شاید برایشان قابل درک نیست

خدا هم در مورد مردم می گوید؛

اکثرهم لا یعقلون

تو به فکر خودت باش

که متفاوت باشی ، که بفهمی

که خاص باشی

و گرنه تو هم روزی توی سیلاب مردم غرق میشوی

و مثل همه ی مردم به کسانی که "خاص" هستند نگاه بی مزه ای می کنی

و در نگاهت موج می زند:انت ماهو؟